PhD Student - XXXVIII cycle

PORCELLI Nicola

PhD Cycle:XXXVIII
Thesis title:Metodologie innovative per la sintesi di monomeri e polimeri biobased
Thesis tutor and cotutor:Prof. Roncaglia
Notes.